Autisme- og ADHD-specialiseret støtte jfr. SEL §82

Til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer, kan kommunalbestyrelsen iværksætte eller give tilskud til tilbud om tidsbegrænset individuel hjælp, omsorg eller støtte samt tidsbegrænset individuel optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Tilbuddet kan gives i op til 6 måneder. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at tilbuddet vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Hvorfor §82

I vores beskæftigelsesrettede indsatser arbejder vi med afsæt i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats, men i vores arbejde møder vi mange ledige med autisme/ADHD, som har behov for støtte i eget hjem og som ofte har vanskeligt ved at overskue beskæftigelsesrettede indsatser, når der ikke er ”styr på hjemmet”.

Vores erfaring er, at med en specialiseret viden om diagnosen autisme/ADHD, vil mulighederne hos den enkelte ledig, for at udvikle hensigtsmæssige kompensationsstrategier og derved blive mere selvstændig og potentiel klar til en beskæftigelsesindsats, øges markant.

Konsulenternes faglige baggrund

SOVI’s faste mentorer og jobkonsulenter er alle specialiserede indenfor autisme og ADHD.
Derudover bliver alle løbende efteruddannet indenfor autisme, ADHD, angst, OCD mv i forhold til den nyeste viden og kompenserende metoder.
Vi har stor erfaring og viden om autisme og ADHD og hvordan individuelle mestringsstrategier kan medvirke til et større overskud i hverdagen og et mere habituelt liv.

Vi tilbyder

Vi kan tilbyde den specialiserede viden som er nødvendig indenfor denne målgruppe. Vi tilbyder en midlertidig indsats jfr. SEL §82 til støtte til at udvikle hensigtsmæssige kompensationsstrategier i egen bolig.

Men udgangspunkt i autisme/ADHD specifikke metoder, som er inspireret af en systemisk narrativ tilgang og med anerkendte metoder såsom visuel og struktureret organisering, T-TAP, Kognitiv og affektiv træning og robusthedsprogrammet, støtter vi den enkelte til at udvikle systemer og strategier i hverdagen, som kan kompensere for eventuelle overbelastninger ift. dagligdags gøremål, og derved øges den enkeltes robusthed i forhold til overbelastning og stress.

Med en Recovery orienteret tilgang arbejder vi for, at den ledige bliver i stand til at mestre livets facetter på egen hånd.

Målgruppe

Ledige med autisme/ADHD der har vanskeligt ved at finde sig til rette i forhold til uddannelse eller beskæftigelse. Vi møder ofte personer som udover autisme og ADHD også har angst, OCD, depression mm.

De ledige kan være ny-diagnosticeret og have haft en lang karriere på arbejdsmarkedet, mens andre aldrig har opnået fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Vi støtter også unge som har afsluttet ungdomsuddannelse eller STU. De fleste som visiteres til SOVI’s forløb har tidligere været igennem flere forskellige beskæftigelsesrettede indsatser.

Hvordan vil et forløb typisk se ud

Forløbene er individuelt tilrettelagt og håndholdt med udgangspunkt i den enkeltes aktuelle situation og tager udgangspunkt i en autisme/ADHD specifik tilgang med velafprøvede metoder.

Et §82 forløb kan indeholde følgende:
• Udvikling af konkrete mestringsstrategier, som kan bidrage til en selvstændig livsførelse
• Støtte til organisering af praktiske gøremål
• Udvikling af sociale kompetencer
• Sundhed og egenomsorg
• Konkrete visuelle redskaber og apps til dagligdags struktur/rutiner
• Støtte til at vedligeholde uddannelse eller anden beskæftigelse

Et muligt forløb

Vores forløb starter altid med et visitationsmøde (uden beregning), som afdækker formålet med indsatsen. Ligeledes afklares sagsbehandler og borgerens forventninger til indsatsen. På visitationsmødet aftales også omfanget af indsatsen.

De tildelte timer er inc. kørsel, forberedelse, udarbejdelse af individuelle kompensationshjælpemidler, journalisering samt afsluttende rapport med beskrivelse af progression.

For yderligere oplysninger

Kontakt teamleder Emilie Petersen på telefon 41711125 eller e-mail: ep@sovi.dk